Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

SORU 1: İnanan bir toplum için Kuran yeterli bir kitap mıdır? İçinde herşey açık seçik detaylı ve eksiksiz yazıldı mı?

Araf Suresi 52

Bilerek onlara açıklayıcı kapsamlı bir kitap verdik, inanan bir toplum için rahmet ve hidayeti sağlar .

 

Hud Suresi 1

Elif lam ra , Bu bir kitaptır ki , hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve güzelce açıklanmıştır.

 

Kamer Suresi 17

Biz, Kuran’ı anlaşılsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan (okuyan) var mı.

Kehf suresi 54,56,110

Biz bu Kuran’da insanlara çeşitli misaller verdik. Ama insanoğlu tartışmasını çok yapar.

Biz elçileri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenler , hakkı yok etmek amacıyla batılı savunuyorlar. Ayetlerimi ve uyarılarımı hafife alıyorlar.

De ki : “Ben de sizin gibi bir insanım , İlahiniz bir tek İlah olduğu bana vahyolunuyor. Dolayısıyla kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa iyi iş yapsın ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin (şirk koşmasın).

 

Ankebut Suresi 51

Kendilerine okunan bu Kitabı sana indirmemizi , onlara yetmiyor mu? Bu inanan bir toplum için bir rahmet ve hatırlatmadır.

Araf Suresi 3.cü ayeti

Rabb’inizden size indirilen bu kuranı alın ( tabi olun ) ve ondan başka velilere tabi olmayın (kurandan başka bir şey almayın) bunu hatırlayacak çok az insan vardır .

 

Zührüf Suresi 43,44,78

Sen, sana vahye dilene sımsıkı sarıl, çünkü sen doğru yoldasın.

O (Kuran) sana ve kavmine bir zikir kitabıdır ve ondan sorumlusunuz.(sizi sorguya çekeceğim).

Andolsun biz size hakkı getirdik, fakat çoğunuz hakkı sevmiyorsunuz.

 

Enam 155

Tarafımızdan indirilen bu Kuran mübarek bir kitaptır dolayısıyla O’nu alın ve takva edin ki size rahmet edilsin !

 

Maide Suresi 67

Ey Peygamber, Rabb’inden sana indirileni duyur ( tebliğ et ) , eğer bunu yapmazsan , O’nun mesajını duyurmamış olursun . Allah   seni insanlardan korur. Allah kafirleri hidayet yolunu göstermez .

 

Enam suresi / 126

İşte Rabb’inin sıratı müstakim ( doğru yolu ) budur . Biz öğüt alanlar için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık .

 

Enam 116

Yeryüzünde bulunan insanların çoğuna kulak versen , seni Allah’ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece tahmin yürütüyorlar ve onlar yalan söylüyorlar.

Casiye Suresi 1,2,6,20

Ha mim

Bu kitap aziz ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir.

 

Esra Suresi 105,106

Biz o (Kuranı) hak olarak indirdik ve o, hak ile inmiştir. Seni de ancak bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

Onu, insanlara ağır ağır okuman için , okuma parçalarına ayırdık ve o (kuran) şüphesiz biz indirdik.

 

Hadid Suresi 9,16,

Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetler indiren O’dur. Şüphesiz Allah, size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

İnananlar , Allah’ın zikrine ve inen hakka (kurana) kalpleri huşu etmeye zamanı gelmedi mi? Ve daha önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalpleri katılaşmış, çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar.

 

Ahzap Suresi 1,2

Ey peygamber, Allah’tan kork ,kafirlere ve münafıklara itaat etme.Şüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Rabb’inden sana vahy edilene uy , şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

 

Esra suresi 73,74,75

Az daha onlar, baskıyla seni, sana vahyettiğimizden ayırarak ondan başkasını üstümüze atman için kandıracaklardı. İşte o zaman seni dost edinirlerdi.

Eğer biz seni sağlamlaştırmamış olsaydık, onlara bir parça yanaşacaktın .

O taktirde sana hayatın da , ölümün de kat kat azabını tattırdık. Sonra bize karşı bir yardımcı da bulamazdın .

 

Fussilet Suresi 1,2,3,4,41,42

(Bu kuran) Rahman ve Rahim Allah tarafından indirilmiştir.

Bilen bir toplum için Arapça bir kuran, ayetleri detaylı açık açık açıklanmış bir kitaptır.

Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu kurandan uzak durup O’na dinlemezler.

Onlar, kendilerine gelen Kuranı inkar ettiler. Halbuki o aziz bir kitaptır.

Ki ne önünden, ne de arkasından onu boşa çıkaracak bir söz (batıl) gelmez. Hikmet sahibi ve Hamid Allah tarafından indirilmiştir.

 

 

 

Bakara Suresi 170

Onlara:”Allah’ın indirdiğine uyun ! dense “Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulunduğumuz yola uyarız !” derler . Peki ama , ataları bir şey düşünmeyen , doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı atalarının yoluna uyacaklar ?

 

Casiye Suresi 6, 20

İşte şunlar Allah’ın ayetleridir, onları sana hak ile okuyoruz, Allah’tan ve O’nun ayetlerinden sonra hangi hadise inanırlar.

Bu kuran insanlara kanıtlar sunmaktadır ve basiretlerini açmaktadır. İnananlara hidayet (yol gösterici) ve rahmettir.

 

 

 

Bakara Suresi 176

Çünkü Allah, kitabı gerçekle ( hakla) indirmiştir . Kitapta ayrılığa düşenler , elbette derin bir anlaşmazlık içindedirler .

 

Nisa suresi 174 , 175

Ey insanlar , size Rabb’inizden delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik .

Allah’a inananlar ve Allah’a sığınanlar , Allah’ın rahmetini ve lütfünü kavuşacaklar ve onları kendisine varan doğru yola hidayet edecektir .

 

Araf Suresi 203

Onlara bir ayet getirmediğin zaman : “Bunu da derleseydin ya !” derler . De ki : “Ben ancak Rabb’imden bana vahyolunana uyuyorum (tabi oluyorum). Rabb’inizden gelen bu Kuran inanan bir toplum için basiretleri açan , yol gösteren ve rahmet getiren bir kitaptır.

 

Yunus Suresi 108, 109

De ki : “Ey insanlar, işte size Rabb’inizden gerçek geldi , hidayete erişen kedine, doğru yoldan sapan da kendi zararına sapar. Ben sizin üzerinize vekil değilim!” . Sana vahyolunana uy (tabi ol) ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en iyisidir.

 

Rad Suresi 19

Rabb’inden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimseyle, bilmeyen kör gibi olan kimseye mukayese edilir mi? Ancak akıllı olanlar bunu idrak eder.

 

 

Nahl Suresi 43,44

Biz senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz adamlar elçi gönderdik , sorun ehli kitapları eğer bilmiyorsanız .

Onlara açıklayıcı kitaplar, sana da kuranı indirdik, ki kendilerine indirilen bu kuran insanlara açıklarsın belki düşünmeye başlarlar.

 

 

Enbiya Suresi 45,48,50

De ki : “Ben ancak sizi vahiyle (Kuranla) uyarıyorum. Ama sağırlar uyarıldıkları zaman çağrıyı işitmezler.

Biz, Musa’ya ve Harun’a hak ve batılı ayırt eden takva sahibi insanlara ışık tutan ve öğüt veren Furkan kitabı verdik .

Bu da, tarafımızdan inen mübarek bir zikir kitabıdır, şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz?

 

Kasas Suresi 86,87

Sen, Kuranın kalbine bırakılacağını ummazdın . Ancak bu Rabb’inden bir rahmettir.O halde kafirlere arka olma .

Ve Allah’ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine davet et ve şirk koşanlardan olma.

 

 

Neml Suresi 76,77

Bu Kuran , İsrail oğullarına kendilerinin Ayrılığa düştükleri şeylerin bir çoğunu anlatmaktadır.

Ve elbette Kuran müminlere bir yol gösterici ve rahmettir.

 

Ahkaf Suresi 9,12

De ki: “Ben sahte peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyuyorum ve ben yalnız apaçık bir uyarıcıyım.

Ondan önce de önder ve rahmet olarak Musa’nın kitabı vardır. Bu da onu doğrulayan, zalim olanları uyarmak, güzel davrananları müjdelemek için Arapça olarak indirilmiş bir kitaptır.

 

 

Rum Suresi 29,30

Zulmedenler , bilgisizce keyiflerine uydular (Kurandan başka şeylere uydular), Allah’ın şaşırttığını kim yola getirebilir?onların hiç bir yardımcıları yoktur.

Dolayısıyla sen yüzünü, Allah’ın birleyici olarak şirk koşmayan hanif dine çevir insanları bu fıtrat dinine göre Allah yaratmıştır , Allah’ın yarattığı şeyler değişmez, işte doğru din odur.Fakat insanların çoğu bilmezler.

 

Lokman Suresi 20,21

Görmediniz mi Allah , göklerde ve yerde bulunan her şeyi emriniz altında kılmıştır ve size görünen ve görünmeyen nimetlerini bol bol vermiştir . Yine de insanlardan kimi var ki ne bilgisi, ne yol göstereni ne de aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışır durur.

Onlara : “Allah’ın indirdiğine uyun” dense : “Hayır, biz babalarımızdan gördüklerimizi uyarız derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı (babalarının izine gidecekler).

 

 

Şura Suresi 3,15,52

O aziz ve hakim olan Allah sana ve senden önce gelen peygamberlere böyle vahyeder.

Onun için, emredildiğin gibi dine davet et ve dürüst ol, onların keyiflerine uyma ve de ki: “Ben Allah’ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti sağlamakla emredildim. Allah bizim Rabb’imiz ve sizin Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize ve sizin yaptıklarınız sizin. Bizimle sizin aranızda bir tartışma nedeni yoktur. Allah bizi bir araya toplar, dönüş O’nadır.

İşte sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Sen Kitap nedir , iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi, doğru yola hidayet etmek için bir nur yaptık. Şüphesiz sen, doğru yola götürüyorsun.

 

Sad Suresi 29,87

Sana bu mübarek kitabı indirdik ki ayetlerini düşünsünler ve sağ duyu sahipleri öğüt alsınlar.

O “Kuran” bütün alemlere bir zikir kitabıdır .

 

Beyyine Suresi 4,5

Kitap verilmiş olanlar, ancak kendilerine açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler.

Oysa kendilerine, dini yalnız Allah’a halis kılıp O’nu birleyerek , şirk koşmadan Allah’a kulluk etmeleri, namazı kılmaları, zekatı vermeleri emredilmişti. İşte doğru din budur .

 

Enam Suresi 50

De ki : “Ben size , Allah’ın hazineleri elimdedir, demiyorum . Gaybı da bilmem. Size “Ben meleğim” de demiyorum . Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum .” De ki : körle, gören bir olur mu? Düşünün lütfen .

 

Enam Suresi 106

Rabb’inden sana vahy edilen bu kuranı al, Allah’tan başka ilah yoktur ve şirk koşanlardan uzak dur .

 

 

Yunus Suresi 37

Bu Kuran , Allah’tan başkası tarafından uydurulacak bir kitap değildir . Ancak kendinden önce gelen kutsal kitapları tastik ediyor . Onda asla şüphe yoktur . Alemlerin Rabb’i tarafından detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

 

 

 

 

Rad Suresi 1

Elif lam mim ra . Şunlar kitabın ayetleridir. Rabb’inden , sana indirilen haktır, fakat insanların çoğu inanmazlar .

 

Rad Suresi 30

Seni de böylece, kendilerinden önce nice milletler geçmiş bulunan bir millete gönderdik ki, sana vahyettiğimizi onlara okuyasın . Oysa onlar Rahman’ı inanmıyorlar. De ki : “O (Rahman) benim Rabb’imdir. Ondan başka ilah yoktur. O’na dayandım ve tövbem yalnız O’nadır.

 

Rad suresi 37

Ve işte biz onu , Arapça bir hüküm olarak indirdik . Eğer sana gelen bu ilimden sonra onların keyiflerine uyarsan, artık seni Allah’tan kurtaracak ne bir veli ne de koruyucu olmaz.

 

İbrahim Suresi 1

Elif lam ra. Rabb’inizin izniyle insanlara karanlıklardan aydınlığa çıkarıp aziz ve hamid olan Allah’ın yoluna iletmen için sana bu kitabı indirdik.

 

Nahl Suresi 64,89,102

Biz sana, hakkında ayrılığa düştükleri şeyi onlara açıklarsın ve inanan insanlar için hidayet ve rahmet olsun diye, bu kitabı indirdik .

Sana bu kitabı, her şeyi açıklayan ve Müslümanlara hidayet , rahmet ve müjde olarak indirdik.

De ki: “İnananları sağlamlaştırmak ve Müslümanlara yol gösterici ve müjde olarak Rabbindan Ruhulkudus (Cibrail) tarafından hakla indirildi .

 

Nahl suresi 123

Sonra sana : “Allah’ı birleyerek (şirk koşmayan) İbrahimin dinine tabi ol vahiy ettik.

O’ şirk koşanlardan değildi.

 

 

Meryem Suresi 97

Biz o (Kuranı) senin diline kolaylaştırdık , bununla takva sahibi insanlara müjde verirsin ve din düşmanları uyarırsın.

 

 

Taha Suresi 1,2,3,4

Taha,

Biz bu Kuranı sana mutsuzluk getirsin diye indirmedik .

Ancak Allah’tan korkanlara bir hatırlatmadır .

Yer yüzü ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmiştir .

 

Taha suresi 99,100

Böylece sana geçmiş olaylardan anlatıyoruz ve tarafımızdan bir zikir kitabı sana verdik.

Kim O’ndan uzak durursa kıyamet günü suçlu olarak gelir.

 

Hac Suresi 8,16,46

İnsanlardan kimi bilmeden , yol göstereni olmadan ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışır.

Biz bu Kuranı böylece açık açık ayetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola hidayet eder.

Hiç yer yüzünde gezmediler mi ki düşünecekleri kalpleri , işitecekleri kulakları olsun. Zira gözler kör olmaz fakat göğüslerdeki kalpler kör olur.

 

 

Hac Suresi 52,53,54

Senden önce gönderdiğimiz bütün resul ve peygamberler , temenni ettikleri zaman , şeytan onun temennisine (bir düşünce) atmıştır. Ancak Allah, şeytanın attığını siler, sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Allah bilen ve hikmet sahibidir .

Böylece şeytanın attığını , kalplerinde hastalık olanlar ve kalpleri katılaşanlara kargaşa (fitne) yaratır. Şüphesiz zalimler derin bir ihtilaf (ayrılık) içindedirler.

Ve kedilerine ilim (bilgi) verilmiş olanlar O (Kuran) Rabb’inden gelen bir hak olduğunu anlarlar ve böylece O nu inanırlar , dolayısıyla kalpleri onunla dolar , şüphesiz Allah, inananları mutlaka doğru yola iletir.

Çünkü Allah haktır. O’ndan başka inandıkları ise batıldır (aslı olmayan yalan şeydir) , şüphesiz Allah büyük ve yücedir.

 

 

 

 

 

Müminun suresi 71,73

Eğer Hak (Allah), onların keyiflerine uysaydı, gökler,dünya ve bunların içinde bulunan her şey bozulur . Biz onlara Zikirlerini getirdik, fakat onlar Zikirlerinden (Kurandan) uzak duruyorlar.

Şüphesiz Sen onları doğru yola çağırıyorsun.

 

Nur Suresi 46

Şüphesiz biz açıklayıcı ayetler indirdik . Allah dilediğini doğru yola iletir.

 

Furkan Suresi 1,44,52

Alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan (hakkı batıldan ayıran Kuran) indiren Allah mübarektir.

Yoksa sen onların çoğunun işittiklerini, düşündüklerini mi sanıyorsun ? onlar koyun gibidir, hatta koyundan beter.

Kafirleri itaet etme ve bu Kuranla onlara karşı büyük cihat et .

 

Neml Suresi1,2,6

Ta sin , Şunlar Kuranın ve apaçık bir kitabın ayetleridir .

İnananlara yol gösterici ve müjdeleyicidir .

(Ey peygamber) Sana bu kuran hikmet sahibi bilen Allah tarafından verilmektedir

 

Neml Suresi 91,92,93

(De ki) : “Ben sadece bu kentin Rabbine kulluk etmekle emredildim. O, bu kenti saygıdeğer kıldı ve her şey onundur . Bana Müslümanlardan ol emredildim.

Ve Kuran oku , kim yola gelirse kedi yararına hidayet olmuş olur, ve kim doğru yoldan saparsa , de ki : “Ben ancak uyarıcılardanım.

Ve de ki : “Allah’a hamdolsun O size ayetlerini gösterecek , siz de onları tanıyacaksınız.” Rabb’in yaptıklarınızdan gafil değildir.

 

Secde Suresi 2

Şüphesiz Kuran, Alemlerin Rabb’i tarafından indirilmiştir .

 

 

Ahzap Suresi 45,46

Ey peygamber , biz seni şahit , müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik .

Ve Allah’ın izniyle, Allah’a davet eden ve aydınlatan bir lamba olarak gönderdik.

 

Sebe Suresi 6,28

Kendilerine bilgi verilenler, Rabb’inden sana indirilenin gerçek olduğunu , aziz ve hamid Allah’ın yoluna hidayet ettiğini görürler.

Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik, fakat insanların çoğu bilmezler.

 

Fatır suresi 24,31

Biz seni hakla (Kuranla) müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Her millete mutlaka bir uyarıcı gelmiştir.

Bu kitaptan sana vahyettiğimiz ayetler onlar haktır ve daha önceki kutsal kitapları tasdik ediyor. Allah kullarını görüyor ve çok iyi tanıyor.

 

Yasin Suresi 11

Sen ancak Zikre (Kurana ) uyan ve görmeden Rahman’dan korkan kimseyi uyarabilirsin.Buna mağfiret ve cömertçe bir ödül beklediğini müjdele .

 

Zümer Suresi 1,2 , 3,23,27,41,55,71

Bu kitap, aziz ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir.

Biz bu kitabı sana hakla indirdik, sen dinini yalnız Allah’a halis kılarak O’na (canı gönülden) ibadet et.

İyi bil ki halis din yalnız Allah’ındır. O’ndan başka veliler edinerek : “Biz bunlara , sırf bizi Allah’a yaklaştırmaları için ibadet ediyoruz,”diyenlere gelince : şüphesiz ki Allah , onlar arasında ayrılığı ve ihtilafa düştükleri konun hükmünü verecektir. Allah yalancı ve nankör insanı hidayet etmez.

En güzel hadis Allah tarafından kitap olarak tekrarlanan benzer ayetler indirilmiştir . Allah’tan korkan insanlar , Allahin zikriyle tüyleri diken diken olur sonra derileri ve kalpleri yumuşar. İşte bu kitap Allah’ın rehberidir ve hidayet kitabıdır. Dilediğini bununla doğru yola iletir. Allah doğru yoldan saptırdığı kişiyi , kimse onu hidayete getiremez.

Biz, bu Kuranda insanlara, öğüt almaları için her türlü misal verdik.

Biz kitabı, insanlar için, sana hak ile indirdik. Artık kim doğru yola gelirse kendi yararınadır, kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Sen onların vekili değilsin .

Ansızın ve hiç farkına varmadığınız bir sırada, size azap gelmeden önce Rabb’inizden size indirilenin en güzeline uyun (en iyisini alın).

Nankörler, bölük bölük cehenneme sürülmüşlerdir. Oraya geldikleri zaman, kapıları açılan cehennemin bekçileri onlara şöyle demiştir: “kendi aranızdan, Rabb’inizin ayetlerini size okuyan ve sizi bu gününüzle karşılaşacağınız hakkında uyaran elçiler (peygamberler) gelmedi mi?” “Evet geldi, demişlerdir, ama kafirlere azap sözü hak olmuştur.

 

 

Ahkaf suresi 29,30,31

Bir gurup cinler Kuranı dinlemek üzere sana yöneltmiştik. Geldiklerinde (birbirlerine) susun (dinleyin) dediler. Okuma bitirilince, uyarıcılar olarak kavimlerine döndüler .

“Ey kavmimiz”, dediler , biz Musa’dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, gerçeğe ve doğru yola götüren bir Kitap dinledik.”

“Ey kavmimiz, Allah’ın davetçisine uyun ve O’na inanın ki günahlarınızın bir kısmını bağışlasın ve sizi acı azaptan korusun.

 

Muhammed Suresi 2

İnanan ve iyi işler yapanların ve Allah tarafından Muhammed’e indirilen gerçeğe inananların günahlarını bağışlayacak ve hallerini düzeltecek.

 

Fetih Suresi 8

Biz seni, şahit,müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

 

Necim Suresi 1....10

Kayan yıldıza andolsun ki: Arkadaşınız sapmadı ve azmadı.

O havadan konuşmaz. O kendisine vahyedilenle bir vahiydir.

Onu müthiş kuvvetleri olan biri öğretti. Üstün akıl sahibi, doğruldu.

Kendisi yüksek ufukta iken . Sonra yaklaştı, yere doğru sarktı .

(Muhammed ile arasındaki mesafe) İki yay uzunluğu kadar, yahut daha az kaldı.

Kuluna, vahyettiğini vahyetti.

 

 

Rahman Suresi 1.....4

Çok merhametli (Allah)

Kuranı öğretti

İnsanı yarattı

Ona beyanı (konuşup, düşüncelerini açıklamayı) öğretti.

 

 

Haşr Suresi 21

Biz bu Kuran’ı bir dağa indirseydik Allah korkusundan onu, çatlamış, kimyasallığını değişmiş görürdün. Bu misalleri insanlara anlatıyoruz, belki düşünürler.

 

Cuma Suresi 2,5

O ‘dur ki ümmilerde, kendilerinden olan ve onlara Allah’ın ayetlerini 0kuyan, onları yücelten, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir ilçi gönderdi. Oysa onlar, daha önce apaçık bir dalalet içinde idiler.

Kendilerine Tevrat yükletilip sonra onu taşımayanların durumu, kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ın ayetlerini yalanlayanların durumu ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

 

 

 

 

Tağabün Suresi 8

Artık Allah’a, Elçisine ve indirdiğimiz ışığa inanın . Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

 

Kalem Suresi 51,52

İnkar edenler Zikri (Kuranı) işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle kaydıracaklardı. “O bir deli” diyorlardı.

Halbuki o (kuran) , alemlere bir zikir kitabıdır.

 

Cin Suresi 1....4

De ki: Cinlerden bir gurup Kuranı dinleyip şöyle dedikleri bana vahyolundu: “Biz harikulade güzel bir kuran dinledik.

Olgunluğa hidayet ediyor, biz ona inandık. Artık Rabb’imize hiç kimseyi ortak koşmayacağız.

Doğrusu yüce Rabb’imiz eş ve çocuk edinmemiştir .

Meğer bizim ahmak (iblis) Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş.

 

Tekvir Suresi 19...29

Şüphesiz ki o (kuran) , değerli bir elçinin (Cebrail’in) sözüdür.

(O elçi) Güçlüdür , Arşın sahibi (Allah) katında yücedir.

İtaat edilen, güvenilendir.

Arkadaşınız deli değildir.

Şüphesiz (Muhammed)onu apaçık ufukta görmüştür.

O , gayb hakkında (verdiği haberlerden dolayı) suçlanamaz.

O (kuran) kovulmuş şeytanın sözü değildir.

O halde nereye gidiyorsunuz?

O (kuran) alemlere bir zikir kitabıdır.

Doğruyu yakalamak isteyenlere bir zikir kitabıdır.

Alemlerin Rabb’i, Allah’ın izni olmadan siz dileyemezsiniz.

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN