Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

SORU 53: ŞEYTAN, CİNLER VE MELEKLERİN HAKKINDA Kİ AYETLER NEDİR?

Araf suresi/ 27

Ey Adem oğulları ! Şeytan ,ana babanızı mahrem yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın , çünkü o ve soydaşları , siz onları görmediğiniz halde , onlar sizi görüyorlar. Şüphesiz Biz şeytanları , inanmayanların dostu kıldık .

Ta Ha suresi / 120,121,122

Şeytan Adem’e vesvese ederek “ Ey Adem ! dedi , sana ebedilik yaşatan ağacı ve sonu gelmez bir saltanatı göstereyim mi ? ”

(Allah’ın yasakladığı ağacı gösterdi ) ve ikisi ( Adem ve Havva) o ağaçtan yediler. Hemen birbirlerinin mahram yerlerini görmeye başladılar ve cennetin yapraklarıyla üstlerini örtmeye başladılar . Böylece Adem Rabb’inin emrine karşı geldi ve yoldan saptı . sonra Rabb’i onu affetti   hidayet etti ve üstün kıldı .  

Ahkaf suresi / 29..31

Cinlerden bir gurup , Kuranın dinlemeleri için sana gönderdik , sana varınca susun dediler, Kuranın okunması bitince , uyarıcı olarak kavimlerine döndüklerinde , Ey kavmimiz ! dediler , Musa’dan sonra indirilen , kendinden öncekini doğrulayan , hakka ve doğru yola hidayet eden bir kitap dinledik .

Ey kavmimiz ! Allah’ın davetçisine kabul edin ve Ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızın bir kısmını bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun .

                              

Nisa suresi / 118,119,120

Allah şeytanı lanetlemiş ; o da: “ Kullarının bir kısmını kandıracağım ” demiş. Onları saptıracağım , süslü hayaller kurdurtacağım ve onlara emredeceğim ki hayvanların kulaklarını keseceler ( hayvanlara eziyet edecekler ) ve Allah’ın yarattığı şeyleri değiştirecekler. Kim Allah’ı bırakıp şeytanı dost edinirse elbette apaçık bir hüsrana uğramış olacaktır . Şeytan onlara söz verir ve onları ümitlendirir , halbuki şeytanın onlara söz vermesi aldatmacadan başka bir şey değildir.

Cin suresi / 1…..

De ki : Bir gurup Cin Kuran’a dinlediklerini ve şöyle söyledikleri bana vahyolundu : “ Biz çok güzel bir Kuran dinledik . Olgunluğa hidayet ediyor Ona inandık , artık Rabb’imize hiç kimseyi ortak (şirk) koşmayacağız . Doğrusu Rabb’imizin şanı yücedir . Ne eş ne de çocuk edinmemiştir . Meğer bizim ahmak Allah hakkında uydurulmuş saçma şeyler söylemiş . Biz insanların ve cinlerin , Allah hakkında yalan söylemeyeceklerini sanmıştık . Doğrusu insanlardan bazı erkekler , cinlerden bazı erkeklere sığınırlardı böylece onları daha fazla yordular. Onlar da sizin sandığınız gibi Allah’ın hiç kimseyi diriltmeyeceğini sanmışlardı .

Biz göğe dokunduk , onu kuvvetli bekçilerle ve ışınlarla doldurulduğunu bulduk . Ve biz onun dinlemeğe uygun olan oturma yerlerinde otururduk . Artık şimdi kim dinlemeğe kalkarsa kedisini gözetleyen bir ışın bulur . Bilmiyoruz bununla yeryüzündekilere kötülük mü yapılmak istendi yoksa Allah onları doğruya ( olgunluğa ) mı ulaştırmak istedi . Ayrıca bizden iyi olanları ve iyi olmayanları da var , çeşitli yollara (tarikatlara) ayrıldık . Biz yeryüzünde Allah’ı aciz bırakmayacağımızı anladık ve kaçarak ondan kurtuluş yoktur zan ediyoruz. Biz hidayet yolu gösteren zikir kitabı işitince ona inandık . Kim Rabb’ine inanırsa ne hakkının eksik verilmesinden , ne de kendisine kötülük edilmesinden korkar. Ve bizden Müslümanlar da var ve doğru yoldan sapanlar da var . Kimler Müslüman olursa işte onlar olgunluk yolu aramış olurlar . Hak yoldan sapanlar ise cehenneme odun olmuşlardır. Şayet tarikata doğru gitselerdi onlara bol su içirirdik (rızklarını bollaştırırdık) ki onları , onunla sınayalım. Kim Rabb’ini anmaktan uzak durursa , (Rabb’i) onu alt eden bir azaba sokar . Mescitler (camiler) Allah’a aittir. Allah ile beraber hiç kimseye yalvarmayın . Allah’ın kulu kalkıp O’na davet edince onun üzerine geldiler De ki : “ Ben sadece Rabb’ime dua ederim ve hiç kimseyi O’na ortak koşmam .”  

Fatır Suresi /1

Gökleri ve yeri yoktan var eden , Melekleri ikişer,üçer,dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a şükürler olsun . O , yaratmada dilediği gibi artırır. Şüphesiz her şeye kadirdir.

Enam Suresi /93

Allah’a karşı yalan uydurandan , ya da kendisine bir şey vahiy edilmediği halde “Bana vahyolundu “ diyenden ve “Ben de Allah’ın indirdiği gibi indireceğim!.” Diyenden daha zalim kim olabilir ? O zalimler ölüm düşeyinde can çekişirken , Melekler ellerini uzatmış :”Haydi canlarınızı çıkarın , Allah’a gerçek olmayanı söylemenizden ve O’nun Ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan ötürü , bugün alçaklık azabıyla cezalandırılacaksınız (derken) onların halini bir görsen! .

Şura suresi / 221,222

Şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi ? (onlar) her günahkar yalancıya inerler.

Araf suresi / 30

(Allah) insanların bir kısmını hidayet yolunu gösterdi , bir kısmı da dalaleti ( doğru olmayan yolu ) hak ettiler , onlar ki : Allah yerine şeytanları dost edindiler ve kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlar.

Saffat Suresi / 8

Şeytanlar , “Yüce Melekler Topluluğunu” dinleyemezler ve her yandan kendilerine doğru ışınlar atılır .

Hac suresi / 52..55

Senden önce gönderdiğimiz her resul ve nebi ( peygamberler) temenni ettiği zaman , şeytan onun temennisine ( bir düşünce) atmıştır . Fakat Allah şeytanın attığını siler , sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırır . Allah bilendir , mükemmeldir. Allah böylece şeytanın attığını , kalplerinde hastalık ve katı kalplı olanlar için bir imtihan yapmış olur ve şüphesiz zalimler derin bir ayrılık içindedirler ve kendilerine ilim verilmiş olanlar da Kuran’ın , Rabb’inden gelenin gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar , böylece kalpleri ona saygı duyar . Şüphesiz, Allah inananları , mutlaka doğru yola hidayet eder ve kafirler , ölüm saati ansızın kendilerine gelinceye kadar yahut o kısır günün azabı kendilerine gelinceye kadar kurandan şüphelenmeye devam edeceklerdir.

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN